Svenska Pantbanksföreningens historia

År 1949 fastställdes en ny lag om pantlånerörelse inom landet. Enligt den nya lagen kom det an på Länsstyrelsen i vederbörande lFöreningslogoän att bevilja tillstånd till utövande av pantlånerörelse, att fastställa låneavgifter och att meddela andra erforderliga bestämmelser med avseende på rörelsen. Med detta framstod tydligt att ett samarbete mellan de olika låneföretagen var nödvändigt för att skapa någorlunda likartade bestämmelser om låneavgifter och dylikt. År 1950 bildades därför en riksförening som fick namnet Sveriges Varubelånares Riksförbund, och som senare namnändrades till Svenska Pantbanksföreningen. Syftet med föreningen är att verka för en sund utveckling av branschen.

År 1993 beslöts att en utredning och översyn av dåvarande pantlag skulle göras, där tyngdpunkten skulle ligga på en sund pantbanksverksamhet. Varje företag skulle självt få sätta sina egna låneavgifter och ett förstärkt försäkringsskydd föreslogs. Vidare föreslogs att verksamheten måste drivas som aktiebolag. Utredningen utmynnade i den nya pantbankslagen som utfärdades år 1995, som branschen idag tillsammans med Länsstyrelsens direktiv arbetar under.

Idag består Svenska Pantbanksföreningen av 21 företag med 71 kontor.  Dessa är fördelade på 57 kontor i Sverige, 13 kontor i Finland och ett i Norge.

Historia
Startsida | Vanliga frågor | Pantbanker | Om föreningen | Visste du...? | Kontakta oss
® Copyright 2008-2017 Välkommen Webbutveckling AB